Dzięki przyszłej drodze ekspresowej S16 podróż z Ełku i okolic do stolicy Podlasia będzie znacznie szybsza i bezpieczniejsza. Dnia 14 stycznia br. w białostockim oddziale GDDKiA została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę ekspresową S16, na odcinku Ełk – Knyszyn. Przygotowane materiały pozwolą za dwa i pól roku wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową.


Planowany odcinek Ełk – Knyszyn to około 70 km, a realizacja zadania w systemie „Projektuj i buduj” przewidziana jest na lata 2024 (podpisanie umowy) – 2027 (zakończenie robót).

Do obecnych obowiązków wykonawcy dokumentacji na obecnym, wstępnym etapie należy wskazanie możliwych przebiegów planowanej drogi ekspresowej, tj. min. 5 różnych wariantów. Oraz opracowanie wstępne projektów technicznych drogi na każdym z planowanych wariantów, ze wskazaniem: ilości, rodzaju i lokalizacji koniecznych węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (mostów, przepustów), wymagań co do koniecznego przekroju drogi głównej, ale także dróg innych kategorii.

Na podstawie założeń technicznych Biuro Projektowe oszacuje też koszty wykonania odcinka drogi w każdym z rozpatrywanych wariantów i porównanie z planowanymi „dochodami” (oszczędnościami w kosztach podróży, wypadków) szacowanymi na podstawie przygotowanej prognozy ruchu.

Umowę podpisuje Wojciech Borzuchowski, Dyrektor GDDKiA w Białymstoku (w środku) i Thomas Stein, prezes Schuessler–Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Zadaniem Wykonawcy będzie też wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i rozpoznanie środowiska przyrodniczego w szerokim pasie każdego z analizowanych wariantów z rozpoznaniem jaki wpływ na okoliczne środowisko będzie miała droga o zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, zebranie informacji o potrzebach, propozycjach, preferencjach i protestach okolicznych mieszkańców, gmin, powiatów, także w trakcie spotkań informacyjnych.

W drodze przetargu wyłoniona została firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (wykonawca). Ma ona przygotować dokumentację w ciągu 29 miesięcy od chwili podpisania umowy. Koszt prac opiewa na kwotę kwotę 4,78 mln zł. 

Poseł Kossakowski w białostockim GDDKiA