„Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości” to projekt dofinansowany ze środków Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, realizowany wspólnie przez dwóch partnerów: polskiego – Ełckie Centrum Kultury i litewskiego – Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Seniorów z Kowna.


Starzenie się społeczeństwa jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dzisiejsze społeczeństwa, rynek pracy i gospodarka jako całość. Jak wskazują liczne badania, mimo że sam proces starzenia się nie powoduje automatycznie wykluczenia, to istnieje poważny związek pomiędzy społecznym wykluczeniem a wiekiem.

Wykluczenie społeczne seniorów to problem występujący po obu stronach polsko-litewskiej granicy. Mimo że rozwiązania mogą być różne w każdej społeczności, trzeba podkreślić, że skuteczność działań zależy od zaangażowania i współpracy różnych instytucji i osób, nie tylko z kręgu opieki społecznej, ale również organizacji pozarządowych, instytucji kultury czy sportowych, czy indywidualnych działaczy.

Realizując projekt, partnerzy chcą przyczynić się do społecznego włączenia seniorów z Ełku i Kowna, pracując na rzecz poprawy warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym. Cel ten będzie realizowany dzięki angażowaniu seniorów w działania dopasowane do ich potrzeb, wzmacniających ich motywację do zmiany i wykorzystujących ich wewnętrzny potencjał. Powstanie też przestrzeń, którą będą mogli wykorzystywać do swoich celów i na własne działania.

Do działań przewidzianych w projekcie należą:
- Utworzenie przestrzeni seniora w Ełckim Centrum Kultury – miejsca, w którym seniorzy będą mogli się spędzać czas i sami go organizować.
- Latający klub seniora w Ełku i Kownie – przenośna przestrzeń, w której seniorzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności cyfrowe.
- Obozy seniorskie w Ełku i Kownie dla polskich i litewskich seniorów, w Ełku z naciskiem na kulturę, w Kownie – na aktywność fizyczną i zdrowie.
- Projekt będzie realizowany od 1 marca do 31 października 2018 r., planuje się, że działaniami objęte zostaną 152 osoby z Litwy i Polski.

Wartość projektu to 36 29,58 €, w tym dofinansowanie to 30 965,14 € (85%).