Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz 20 kwietnia podpisał kolejne 17 umów na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, pomocy sąsiedzkiej, kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Łączna wartość przyznanych grantów to 87 250 zł.