Ruszył pierwszy etap prac na terenie cypla na osiedlu Jeziorna, którego celem jest zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego i utworzenie nowej plaży miejskiej. Końcowy efekt prowadzonych robót będziemy mogli zobaczyć pod koniec maja 2018 roku.


Trwa realizacja projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”. Głównym działaniem w projekcie po stronie Ełku jest zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego i utworzenie nowej plaży miejskiej na tzw. „cyplu” na osiedlu Jeziorna, natomiast po stronie Kowna budowa amfiteatru. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Zadanie „Budowa Plaży Miejskiej w Ełku - I etap” realizuje konsorcjum firm: Spółdzielnia Budowlanych SKOMAND w Ełku i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.
Łączna wartość pierwszego etapu inwestycji to 3 416 843,30 zł.

Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty rozbiórkowe, niwelację terenu
- wycinka i karczowanie drzew (OBECNIE TRWAJĄ PRACE!)
- nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie trawników dywanowych
- wykonanie plaży piaszczystej i plaży trawiastej
- wykonanie dwóch deszczochronów wraz z ławkami do siedzenia w formie zadaszonych altan parkowych o konstrukcji drewnianej,
- wykonanie 3 boisk do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni piaszczystej
- wykonanie 2 boisk do koszykówki (streetball) o nawierzchni z kostki betonowej
- budowa pomostu na jeziorze wraz z wieżą widokową i oświetleniem na palach betonowych o konstrukcji drewnianej,
- wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej
- wykonanie ciągów pieszych wraz z aneksami wypoczynkowymi i schodami terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie miejsc do połowu ryb z kostki betonowej
- wykonanie miejsc postojowych oraz dojazdu do parkingów z kostki betonowej
- oznakowanie poziome i pionowe miejsc dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie parkingów rowerowych z kostki betonowej
- montaż stojaków na rowery,
- wykonanie podestów natryskowych
- wykonanie elementów małej architektury (natryski kolumnowe, ławki parkowe, kosze na śmieci, poidełko)
- wykonanie oświetlenia terenu
- wykonanie przyłączy: wodociągowego, energetycznych, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- odtworzenie zniszczonych terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec maja 2018 r.


W ramach projektu realizowane są także działania miękkie:
- rajdy rowerowe po okolicach Ełku i Kowna
- festiwal kultur w Ełku i Kownie
- wspólne oferty turystyczne w 3 językach
- wspólny przewodnik turystyczny w 3 językach
- 3 krótkie wspólne spoty i ich emisja
- wspólne gadżety
- zarządzanie