Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.


Z tytułu przekształcenia powstaje obowiązek wniesienia pierwszej raty opłaty przekształceniowej w terminie do końca lutego 2020 r., w kwocie odpowiadającej dotychczasowej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Celem uniknięcia ewentualnych zaległości finansowych zaleca się wniesienie do końca marca 2019 r. opłaty rocznej w kwocie jaka obowiązywała w roku ubiegłym na dotychczasowy rachunek bankowy.

W przypadku wniesionych w roku 2019 opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zostaną one zaliczone w poczet opłat przekształceniowych. Osoby, które zostały objęte przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności otrzymają do końca 2019 roku zaświadczenia zawierające także wyjaśnienie zasad płatności.

Tomasz Andrukiewicz „oznacza to, że z mocy prawa wszyscy użytkownicy wieczyści, którzy maja swoje mieszkania bądź domy jednorodzinne na gruntach, których właścicielem jest miasto Ełk, a oni są tylko użytkownikami najczęściej na 99 lat, to z mocy prawa stali się właścicielami”.

Z zebranych przez Urząd Miasta danych i przeprowadzonych analiz wynika, że z ustawy skorzysta około 2 000 użytkowników wieczystych gruntów Miasta Ełku.

Osoby, które nie zostaną objęte przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą uiszczały opłaty na dotychczasowych zasadach. Uiszczenie opłat w terminie do 31 marca pozwoli uniknąć odsetek od nieterminowej wpłaty.

W grudniu 2018 roku Prezydent dokonywał oceny korzyści, jakie przyniesie mieszkańcom wystąpienie do Rady Miasta z wnioskiem o bonifikatę od opłat za przekształcenie.  Dodatkowo, po zapoznaniu się z wnioskiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku, na terenie której znajdują się zasoby mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym oraz biorąc pod uwagę, iż większość tych zasobów zamieszkują seniorzy, którzy mają niskie dochody zdecydował, że zaproponuje Radzie Miasta zastosowanie bonifikaty 95% od opłaty przekształceniowej. Propozycje te rozpatrzone zostaną przez Radę Miasta.

Jeśli Rada Miasta je zaakceptuje, to użytkownicy wieczyści na gruntach Skarbu Państwa, położonych w Ełku skorzystają również z tej ulgi, ponieważ zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi stosuje się rozwiązania korzystniejsze, celem uniknięcia zróżnicowania obciążeń finansowych na terenie danej gminy.

Bonifikata w zaproponowanej wysokości pozwoli na wyczerpanie zobowiązań finansowych wobec gminy już po wpłacie pierwszej raty opłaty przekształceniowej.

Jak mówiła Marta Herbszt naczelnik wydziału planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami urzędu miasta w Ełku na antenie Radia 5 „Urząd Miasta będzie z urzędu wydawał zaświadczenia w 2019 roku. Po otrzymaniu takiego zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, której jest podstawą do wpisu w księdze wieczystej, to już właściciel powinien złożyć do urzędu wniosek o ustalenie opłaty jednorazowej i udzielenia bonifikaty. Jeżeli wniosku nie złoży, to będzie płacił przez 20 lat opłaty roczne, opłaty przekształceniowe. Wysokość opłaty rocznej zależy od powierzchni działki, która jest w użytkowaniu wieczystym i waha się od kilkudziesięciu do stu paru złotych”.

Ustawa nie obejmuje gruntów zajętych na cele usługowe. Mieszkańcy, którzy są uprawnieni będą sukcesywnie otrzymywali z urzędu miasta zaświadczenia o uwłaszczeniu z informacją o stosownych opłatach.