Od dnia 1 stycznia 2017 r. w Ełku działa automatyczna stacja pomiarowa jakości powietrza zamontowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. W 2017 r. jakość powietrza w Ełku mieściła się w dopuszczalnych normach.


W Ełku znajduje się jedno z pięciu urządzeń do pomiaru jakości powietrza w województwie warmińsko – mazurskim. Dzięki stacji możliwe jest rejestrowanie stężenia różnych zanieczyszczeń powietrza oraz badanie jego jakości w mieście oraz województwie. Stacja rejestruje w systemie ciągłym stężenie: dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 oraz warunki meteorologiczne.

W 2017 r. w zakresie mierzonych parametrów jakość powietrza mieściła się w dopuszczalnych normach.

Wyniki pomiarów są publikowane na bieżąco stronie http://powietrze.wios.olsztyn.pl
W naszym mieście jakość powietrza utrzymuje się na poziomie dobrym lub umiarkowanym w zależności od pory roku oraz godziny pomiaru. 

Wyniki pomiarów pozwalają także na określanie tła zanieczyszczeń powietrza dla planowanych inwestycji. Działania te są podejmowane zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014 – 2017”.

Stacje monitoringu powietrza województwa warmińsko-mazurskiego znajdują się jeszcze w Elblągu, Ostródzie, Olsztynie, Mrągowie i Gołdapi.