Powstanie artykułu zmotywowane zostało Wiadomościami Miejskimi z 12 sierpnia 2016 roku w których to wyrażona została bardzo pozytywna opinia o ełckiej jednostce. Postanowiliśmy zapytać Was o zdanie w tej kwestii. Do Waszej dyspozycji udostępniliśmy sondę online. Piszcie do nas, wysyłajcie opinie zarówno te dobre jak też te złe.

Nawiązanie do materiału:  Wiadomości Miejskie - sonda


Ełcka straż miejska została powołana 24 lata temu za prezydentury pana Adama Puzy. W tej chwili służbę pełni 25 strażników, w tym roku doszło 3 nowych.  Na czele jednostki stoi komendant Krzysztof Skiba. Pan Krzysztof piastuje tę funkcję już od 17 lat.

Straż miejska współpracuje z Policją, pomaga bezdomnym, organizuje i prowadzi różnego rodzaju akcje edukacyjne i społeczne takie jak na przykład „ Duża Przerwa” (sprawdzanie dzieci i młodzieży w okolicy szkół w zakresie stosowania używek). Jednostka pomaga w zabezpieczaniu imprez państwowych, miejskich, kościelnych i sportowych. 
Do głównych zadań strażników należy też obsługa monitoringu miejskiego, w tej chwili jest to aż 240 kamer rozmieszczonych na terenie całego miasta.  Kamery online


Opinie
Z rozmów z Wami wynika, że największe obiekcje do pracy strażników wynikają z "nadgorliwości" w wystawianiu mandatów za złe parkowanie, usiłowanie spożycia alkoholu :) czy też brak podejmowanych interwencji w trudnych sytuacjach. Niechęć która pozostała w świadomości mieszkańców jest też z czasów forda fusiona wyposażonego w fotoradar. 

Wyniki sondy online przedstawiają waszą ogólną ocenę SM Ełk. W kilka dni w badaniu wzięło udział 40 z Was.
Pytanie: czy to badanie jest miarodajne? Uważamy, że w pewnej grupie społecznej jest. Bardzo możliwe jest, że inne odpowiedzi usłyszymy od osób spotkanych w godzinach 10 - 16 na ulicy w centrum miasta, innej odpowiedzi można spodziewać się na osiedlu. Odpowiedź  anonimowego internauty to również co innego. Statystyki
W pierwszym półroczu 2015 Strażnicy wystawili 186 mandatów na kwotę 15 tysięcy, natomiast analogicznie w 2016 karali 596 razy na kwotę ponad 51 tysięcy złotych. Według statystyk jednostki 85% interwencji kończy się pouczeniem. 
Polecamy obserwować profil SM na facebooku KLIK gdzie możemy zobaczyć niektóre akcje. Co ciekawe strażnicy w dniu wczorajszym obchodzili swoje święto.
Naszą uwagę zwróciły interwencje na rzecz potrzebujących ludzi oraz zwierząt znajdujących się w tarapatach.  To oczywiście lubimy :)


Podstawowe informacje o SM Ełk

Siedziba - Urząd Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 2, parter

numer alarmowy 986 

tel. 87 73 26 201 – dyżurni straży - numer całodobowy
tel. 87 73 26 288, 87 73 26 289 - Sekretariat (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30)
tel. 87 73 26 286 - Oskarżyciel Publiczny (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30)
tel. 87 73 26 287 – Komendant Straży Miejskiej (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30)

Komendant Straży Miejskiej - mgr Krzysztof Skiba 
ul. Piłsudskiego 2, pokój 6

Szczegółowy zakres i przedmiot działalności: 

1. Ochrona spokoju, czystości i porządku w miejscach publicznych w tym:
1) kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie:
a) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,
b) usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
c) oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
2) wykrywanie i ustalanie sprawców "dzikich" wysypisk śmieci,
3) kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych,
4) kontrola oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach,
5) kontrola utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych,
6) kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
7) kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich najbliższym otoczeniu.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Ełku.
4. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniu śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenia w miarę możliwości świadków zdarzenia.
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
7. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do policyjnej izby zatrzymań lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Ełku.
10. Całodobowa ochrona i dozór budynków Urzędu.

Zakres uprawnień 
-  Udzielanie pouczeń 
- Legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. 
- Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji. 
- Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
- Dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
- Usuwania pojazdów i blokowanie kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym. 
- Wydawanie poleceń 
- Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych 
- Zwracanie się w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy określonej w ustawie o Policji.