Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku wszczęli 187 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Czynnościami objęto 2 896 obcokrajowców i stwierdzono, że 359 osobom powierzono pracę nielegalnie.


Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były naruszenia: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia, bez zawarcia stosownej umowy o pracę bądź umowy cywilno - prawnej oraz powierzenie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu. W większości byli to obywatele Ukrainy, którzy pracowali niezgodnie z przepisami przede wszystkim: na budowie, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych firmach budowlanych oraz gastronomii na terenie Warmii i Mazur.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 65 wniosków o ukaranie pracodawców oraz nałożyli 119 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 26.150 zł. Natomiast sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 150 tys. zł.

Rok 2018
W całym roku 2018 na 217 przeprowadzonych kontroli objęto łącznie 4 317 cudzoziemców i stwierdzono, że 920 obcokrajowców pracowało w Polsce niezgodnie z przepisami. 
W następstwie ujawnionych naruszeń przepisów prawa funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli 111 mandatów karnych na kwotę ponad 43 tys. zł, skierowali do sądów 111 wniosków o ukaranie przedsiębiorców. W 2018 roku Sądy z Warmii i Mazur 82 pracodawcom wymierzyły grzywny na łączną kwotę prawie 190 tys. zł.