Do 26 listopada Urząd Miasta w Ełku czeka na zgłoszenia chętnych, którzy chcą podjąć pracę w ełckim magistracie. Ogłoszenie tyczy się stanowiska ds. gospodarki komunalnej.


I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje  prawo  do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe lub podyplomowe, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, logistyka, organizacja transportu lądowego, kierunki techniczne  lub pokrewne
 3. minimum 3 letni staż pracy,  
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału Mienia Komunalnego i Referatu Komunalnego, a w szczególności przepisów ustaw: o publicznym transporcie zbiorowym, prawo przewozowe, o transporcie drogowym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, ustawa o pracownikach samorządowych,  o samorządzie gminnym,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 2. minimum 1 rok  stażu  pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 3. dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej,  wysoka kultura osobista, samodzielność, dokładność,
 4. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Terminowość i rzetelność załatwiania spraw.
 2. Przestrzegania przepisów prawa materialnego, statutu i Regulaminu Organizacyjnego.
 3. Realizację, zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochodów i wydatków związanych z zadaniami Referatu.
 4. Bieżąca analiza budżetu miasta dotycząca gospodarki komunalnej, niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny budżetowej.
 5. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń.
 6. Planowanie środków finansowych i ich racjonalne wykorzystanie w zakresie przydzielonych do stanowiska spraw.
 7. Planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 8. Współpraca z gminami objętymi porozumieniem międzygminnym w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 9. Nadzór nad funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego.
 10. Przygotowanie i realizacja umowy na powierzenie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 11. Dokonywanie kontroli w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie przydzielonych do stanowiska spraw.
 12. Planowanie środków finansowych i ich racjonalne w zakresie przydzielonych do stanowiska spraw.
 13. Przygotowywanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
 14. Organizowanie kontroli biletowej na liniach obsługiwanych przez „Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o. o. w Ełku.
 15. Przygotowywanie, realizacja i aktualizacja dokumentów, analiz oraz opracowań związanych z publicznym transportem zbiorowym i wynikających z przepisów prawnych w tym zakresie.
 16. Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk.
 17. Wydawanie postanowień opiniujących wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.
 18. Prowadzenie ewidencji zobowiązań i należności w zakresie przydzielonych do stanowiska spraw oraz realizacja wg posiadanych kompetencji.
 19. Zarządzanie infrastrukturą związaną z publicznym transportem zbiorowym.
 20. Wykonywanie czynności związanych z monitorowaniem wskaźników produktu oraz rezultatu dla projektów związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Strategii i Rozwoju, w tym m.in. przedkładanie sprawozdań.
 21. Wykonywanie czynności związanych z realizacją inwestycji związanych z publicznym transportem zbiorowym.
 22. Uczestnictwo w planowaniu, opracowywaniu studiów programowych, budowy, modernizacji      i remontów infrastruktury komunalnej miasta.
 23. Uczestniczenie w komisjach odbioru robót i przeglądów gwarancyjnych z wyznaczenia Prezydenta Miasta lub Naczelnika Wydziału.
 24. Przekazywanie informacji w zakresie publicznego transportu zbiorowego, sporządzanie sprawozdawczości do GUS oraz przygotowywanie innych informacji w zakresie zajmowanego stanowiska.
 25. Przygotowywanie i ewidencjonowanie umów, zleceń zakupu towarów i usług oraz wszelkich prawnie zaciągniętych zobowiązań.
 26. Dokumentowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przychodów i rozchodów składników majątkowych Gminy z zakresu gospodarki komunalnej.
 27. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 28. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 29. Dokonywanie wpisów, zmian i wykreśleń przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej.
 30. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej.
 31. Wprowadzanie i dokonywanie zmian w zakresie podmiotów wpisanych do działalności regulowanej na stronie www.czystyelk.pl.
 32. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezydenta, Naczelnika Wydziału i Kierownika Referatu.
 33. Przestrzeganie zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością.
Zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy
*Przestrzeganie właściwej realizacji obowiązków, Statutu Miasta, Regulaminu Organizacyjnego, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów prawnych normujących postępowanie służbowe, a w szczególności za:
 1. prawidłowe dokumentowanie, gospodarowanie majątkiem Gminy w zakresie gospodarki komunalnej będącej w ewidencji Wydziału,
 2. dyscyplinę budżetową zadań realizowanych w ramach przynależnych czynności.
 3. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 4. załatwianie interesantów w sposób szybki, rzetelny i kulturalny, oraz czuwanie, by interesant nie poniósł szkody z powodu nieznajomości przepisów prawnych,
 5. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form i metod pracy.

*W ramach administrowanych procesów:
 1. nadzór nad realizacją celów procesów,
 2. prawidłowe skoordynowanie działań prowadzonych w komórkach organizacyjnych zaangażowanych w proces – współorganizację spotkań koordynujących proces,
 3. systematyczne monitorowanie przebiegu procesu, pomiar jego skuteczności, efektywność i ocenę - zgodnie z przyjętymi celami i metodami ich pomiaru,
 4. przygotowanie danych i informacji do Przeglądu Zarządzania w formie sprawozdania,
 5. bezpośrednie informowanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Systemem Jakości o nieprawidłowościach zachodzących w danym procesie, jak również o ewentualnym uniemożliwieniu jego skutecznej realizacji oraz podejmowania działań doskonalących,
 6. współdziałanie z zespołem auditorów wewnętrznych w zakresie organizacji przebiegu audytu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbę zdał egzamin.
4) planowany termin zatrudnienia –Grudzień 2019 r.
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2 900,00 zł – 3 500,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
                W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-11-26 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 26 listopada 2019 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
               
                Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Mienia Komunalnego, Referatu Komunalnego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Cezary Winkler –  Naczelnik Wydziału tel. 87 7326245, pok. 245 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4

ZAŁĄCZNIK OGŁOSZENIA O NABORZE PDF