Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Ełku istnieje możliwość wykupu lokalu mieszkalnego z 90% bonifikatą. W ramach ustawowego pierwszeństwa, na rzecz najemców. Uprawnieni do wykupu będą wyłącznie najemcy nieposiadający zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny. W przypadku zaległości finansowych, procedura sprzedaży będzie prowadzona po uregulowaniu wszelkich zobowiązań z tego tytułu wobec Miasta Ełk.

Nabycie lokalu może nastąpić przez najemców, którzy:

·         posiadają umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony,

·         nie posiadają innych nieruchomości mieszkalnych,

·         lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty roczne na okres do 5 lat. Oprocentowanie rat ustalane przez Radę Miasta Ełku odpowiada na dzień dzisiejszy wysokości 10%.

W 2017 r. do Urzędu Miasta wpłynęło 46 wniosków o wykup lokali mieszkalnych, w tym:

· 10 zostało załatwionych pozytywnie

· 30 wnioski są w trakcie załatwiania

· 1 najemca zrezygnował z wykupu

· 5 najemcom odmówiono wykupu z uwagi na:

      - zadłużenie w opłatach,

      - budynek w którym znajdowało się mieszkanie wyłączony jest ze sprzedaży,

      - lokale nie były samodzielnymi lokalami mieszkalnymi.

Ogółem w 2017 r. prowadzonych było 99 spraw dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Sprzedanych zostało 50 lokali mieszkalnych, z tego 40 lokali których najemcy wystąpili o wykup mieszkań w 2016 r.

Wartość sprzedanych mieszkań stanowi kwotę 6 379 300 zł, udzielona 90% bonifikata wyniosła 5 741 370 zł,  a 10% ceny stanowi kwotę 637 930 zł.

Do budżetu wpłynęło ze sprzedaży mieszkań 431 830 zł, reszta kwoty tj. 206 100 zł wraz z należnymi odsetkami wpłynie w ciągu 5 lat, ponieważ 17 najemców skorzystało z możliwości wykupu mieszkań na raty.

Porównując roku 2017 do roku 2016, gdzie sprzedaż wyniosła 73 lokale mieszkalne, sprzedaż zmniejszyła się o 31,5%.

Więcej informacji: 
Najemcy zainteresowani wykupem lokalu mieszkalnego mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pok. 114.

Dodatkowe informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami UM Ełku pok. 235 (I piętro) lub pod nr tel.: 87 732-61-35.

Wniosek do pobrania na stronie: KLIK