Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI oraz Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki po raz kolejny organizuje projekt "Spływaj z Kulturą" mający na celu organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

"Spływaj z kulturą" to autorski program wypoczynku mający formę spływu kajakowego połączonego z krajoznawstwem oraz propagowaniem idei turystyki społecznej. Naszym zamierzeniem jest organizacja spływu rzeką Krutynią i Czarną Hańczą. Organizatorzy posiadają pełną i wykwalifikowaną kadrę, zapraszają do udziału dzieci i młodzież ucząca się oraz rodziców w przypadku dzieci poniżej 10 roku życia. Tego typu wypoczynek w istotny sposób przyczyni się do integracji społecznej oraz ułatwia kontakt z innymi kulturami, miejscami, zwyczajami, a w szczególności ludźmi. Turystyka społeczna, jest szczególnie cenna w przypadku ludzi młodych, poszerzających swoje horyzonty intelektualne oraz wiedzę o świecie. Wiedza o własnym regionie jest podstawą akceptacji rodzinnego dziedzictwa kulturowego. Turystyka i krajoznawstwo wyposażają młodego człowieka w zasób podstawowej wiedzy o własnym regionie. Umożliwiają kontakt z reprezentantami kultury lokalnej, twórcami i artystami ludowymi i uczestnikami wydarzeń historycznych. Ułatwiają poznawanie dorobku historyczno – kulturowego zabytków architektury, miejsc pamięci narodowej, parków narodowych i krajobrazowych. Uprawianie turystyki powoduje zmiany świadomości społecznej i w systemie wartości oraz rozszerzenie horyzontów myślowych.

 

Cele projektu

Celem organizatorów jest upowszechnianie kajakarstwa turystycznego i krajoznawstwa wśród najuboższych dzieci jako najlepszej formy wypoczynku. Podnosimy świadomość społeczną, rozbudzamy ciekawość poznawczą uczniów, zainteresowanie aktywnością ruchową. Zarażamy młodych ludzi pasją którą sami kochamy.

Co trzeba zrobić żeby z wami płynąć ?

Należy wypełnić deklarację uczestnika która znajduje się na stronie facebook "Spływaj z Kulturą" i czekać na zakwalifikowanie się.

Dzięki wsparciu ze środków publicznych możemy realizować nasze projekty całkowicie nieodpłatnie. Projekty finansowane są z Budżetu Miasta Ełk, Powiatu Ełckiego, Kuratorium Oświaty oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Rozmawiał z nami pan Marcin Dawidowski