Powiat Ełcki i Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku podpisały umowę patronacką z Animex Foods z siedzibą w Morlinach, oddziałem w Ełku.


W ramach trójstronnego porozumienia strony zobowiązały się do stałej współpracy i współdziałania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia branżowego uczniów ZS nr 1 w zawodach technik technologii żywności oraz przetwórca mięsa.

W myśl zawartej umowy spółka Animex Foods zobowiązuje się do zorganizowania praktycznej nauki zawodu w siedzibie oddziału w Ełku, w tym m.in. zagwarantowania możliwości zatrudnienia najzdolniejszych absolwentów. Z kolei szkoła przy tworzeniu klas patronackich uwzględniać będzie program nauczania, dostosowany do specyfiki i zapotrzebowania spółki Animex Foods.