Od 4 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk. Wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można składać do 20 marca. Po raz pierwszy nabór odbędzie się z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru.


Nabór drogą elektroniczną po raz pierwszy
Po raz pierwszy nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. System ten daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc.

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk będzie prowadzona od 4 do 20 marca 2019 r. W tych dniach udostępniona będzie strona internetowa poświęcona elektronicznej rekrutacji. Na stronie dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Ełku.

Link do strony:https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

Korzystając z elektronicznego naboru Rodzice będą mieli wsparcie w postaci opracowanego przez Wydział Edukacji PORADNIKA DLA RODZICÓW - REKRUTACJA 2019/2020 KROK PO KROKU.

Istnieją 2 sposoby złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  • Wypełnienie wniosku elektronicznie poprzez stronę internetową (wydruk wniosku składany jest do placówki do której dziecko stara się o przyjęcie)
  • Złożenie ręcznie wypełnionego papierowego wniosku do placówki, (pracownik przedszkola/szkoły wprowadzi wniosek do systemu)

Wniosek rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej  jest zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową wniosku wraz z wymaganymi dokumentami musi koniecznie udać się osobiście do placówki pierwszego wyboru i potwierdzić wniosek najpóźniej do 20 marca 2019r.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń!

Nadal obowiązują te same kryteria naboru:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1.    wielodzietność rodziny kandydata;

2.    niepełnosprawność kandydata;

3.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) obowiązują kryteria określone w uchwale

1.    pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;

2.    podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 pkt;

3.    ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji -10 pkt;

4.    zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 8 godzin dziennie - 10 pkt;

5.    specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie kandydata - 10 pkt.

Z ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI WYŁĄCZONE SĄ DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ, KTÓRYCH RODZICE W OKRESIE DO 1 MARCA 2019 ZŁOŻĄ W PLACÓWCE DEKLARACJĘ KONTYNUACJI.

25 luty - 1 marca 2019 r. termin składania deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają pisemnie deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 w przedszkolach/szkołach do których uczęszczają ich dzieci.

Jeżeli rodzic nie złoży deklaracji kontynuacji, dziecko nie ma zapewnionego miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej!