Od 6 czerwca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim Filii w Ełku będzie prowadzony nabór na nowe kierunki. Oferta edukacyjna rozszerzona została o pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz administrację II stopnia. Studia stacjonarne są bezpłatne.


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Są to studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 10 semestrów. Nabór na kierunek będzie prowadzony od 6 czerwca do 8 lipca.

Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej oraz  przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego;
 • klasach I-III szkoły podstawowej;
 • świetlicy szkolnej

Absolwent będzie dysponował:

 • podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • umiejętnością samodzielnego realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju
 • umiejętnością pełnienia funkcji lidera w środowisku lokalnym w zakresie wspomagania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • gruntownym przygotowaniem merytorycznym i metodycznym do prowadzenia wszelkich form pracy z dzieci
 • wiedzą i umiejętnością indywidualizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego, rozpoznawania i zaspokajania szczególnych potrzeb rozwojowych dzieci,
 • umiejętnością refleksyjnej analizy własnej praktyki zawodowej i doskonalenia jej we współpracy z innymi nauczycielami w szkole.
 • kwalifikacjami nauczycielskimi i kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego

 

Administracja

Są to studia II stopnia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne 4 semestry. Nabór na kierunek będzie prowadzony od 6 czerwca do 8 lipca.

Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji.

Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji.

Absolwent jest przygotowany do:

 • podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;
 • podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
 • pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej;
 • podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;
 •  podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych;
 • podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski Filia w Ełku kształci studentów na kierunkach:

 • Administracja – I stopnia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – I stopnia