Jednym z działań będzie utworzenie na osiedlu Jeziorna piaszczystej i trawiastej plaży wraz z bogatą infrastrukturą. Będą to między innymi boiska do piłki siatkowej, streetballa, natryski, ścieżki rowerowe, pomost z wieżą widokową. Wszystko będzie monitorowane i gotowe na koniec 2018 roku. Szczegóły w artykule.

Trzy projekty Miasta Ełku znalazły się na liście 29 projektów do dofinansowania z programu INTERREG Litwa – Polska. Do konkursu w ramach Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska zostało złożonych 108 wniosków. Założenia projektowe obejmują m.in. zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego (cypel na os. Jeziorna), przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz działania aktywizujące mieszkańców naszego miasta. Łączna wartość przyznanego dofinansowania to ok. 8,9 mln zł.Projekt 1. „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”

Cały projekt

 • Całkowita wartość: 982 455,75 euro (ok. 4 254 033 zł)
 • Dofinansowanie: 835 087,38 euro (ok. 3 615 928 zł)

Ełk

 • Całkowita wartość: 3 244 032 zł
 • Dofinansowanie: 2 552 192 zł (85% wartości kwalifikowalnej)
 • Własne: 691 840 zł (w tym 241 453 zł - niekwalifikowalne)

Kowno

 • Całkowita wartość: 267 643,20 euro
 • Dofinansowanie: 227 496,72 euro
 • Własne: 40 146,48 euro

Zakres rzeczowy inwestycji w Ełku

Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego (cypel na os. Jeziorna):

 • piaszczysta plaża,
 • trawiasta plaża,
 • 3 boiska do piłki siatkowej plażowej,
 • 2 boiska do streetballa,
 • zewnętrzne natryski,
 • pomost z wieżą widokową,
 • ścieżka rowerowa z rondem i parkingiem rowerowym,
 • ciągi piesze okalające cypel,
 • ławki, kosze na śmieci,
 • oświetlenie i monitoring.

Wartość inwestycji brutto (z nadzorem inwestorskim): 3 009 660 zł

 • dofinansowanie: 2 352 976 zł,
 • całkowity wkład własny: 656 684 zł

Działania miękkie:

 • rajdy rowerowe po okolicach Ełku i Kowna,
 • festiwal kultur w Ełku i Kownie,
 • wspólne oferty turystyczne w 3 językach,
 • wspólny przewodnik turystyczny w 3 językach,
 • 3 krótkie wspólne spoty i ich emisja,
 • wspólne gadżety,
 • zarządzanie.

Wartość działań miękkich (po stronie Ełku): 234 372 zł (dofinansowanie: 199 216 zł, własne: 35 156)

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2018 r.

Projekt 2. „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych"

Całkowity wartość projektu: 3 092 376,08 zł

 • Dofinansowanie: 2 628 519,64 zł
 • Wkład własny Beneficjentów: 463 856,44 zł

Lider projektu: Miejskie Centrum Usług Społecznych w Alytusie

 • Partner: Miasto Ełk
 • Partner: Centrum usług społecznych w Rejon Varena

Program Współpracy Interreg Litwa – Polska

Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, zrealizowane zostaną dwa etapy inwestycji:

Etap I:

Remont pozostałych pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku oraz pomieszczenia porządkowego na parterze budynku.

Zakres prac będzie obejmował remont pomieszczeń:

 • korytarz,
 • pomieszczenia biurowe
 • serwerownia,
 • pomieszczenie socjalne,
 • WC i łazienki,
 • pomieszczenie porządkowe,

Etap II:

Nadbudowa wraz z rozbudową zachodniego skrzydła budynku (taras) o dodatkowe pomieszczenia od strony południowej. Nadbudowa istniejącego tarasu do wysokości drugiego piętra. Rozbudowa budynku o dodatkowe pomieszczenia na parterze i piętrze. Termomodernizacja skrzydła budynku. Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na parterze w zachodnim skrzydle budynku od strony południowej.

Zakres prac będzie obejmował remont następujących pomieszczeń:

 • korytarz,
 • pomieszczenie kasowe,
 • pomieszczenia biurowe,
 • pomieszczenie na kontener.

W ramach projektu zostaną podjęte działania mające na celu rozwój usług społecznych poprzez poprawę ich jakości i dostępności na rzecz rodzin, osób starszych, osób z niepełnosprawnością w Ełku i Alytusie, wsparcie rodzin wielodzietnych Karta 3+ (3 duże wydarzenia integracyjne w Ełku, Alytusie, Verenie dla ok. 40 uczestników).

Wizyty studyjne w Ełku i Alytusie, szkolenia dla personelu, poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i prawne rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, coaching, rozwój środowiskowych form wsparcia rodzin (asystent rodziny, konsultanta rodziny, animatora, mediatora), zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenie pomieszczeń MOPS na potrzeby projektu.

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 1 757 112 zł

 • Kwota dofinasowania: 1 493 545,20 zł
 • Wkład własny: 263 566,80 zł

Całkowita wartość projektu po stronie litewskiej (Alytus): 1 070 579,66 zł

 • Kwota dofnansowania: 909 992,71 zł
 • Wkład własny projektu: 160 586,96 zł

Całkowita wartość projektu po stronie litewskiej (Varena): 264 684,42 zł

 • Kwota dofnansowania: 224 981,74 zł
 • Wkład własny: 39 702,68 zł

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. - czerwiec 2018 r.

Projekt 3. „Teraz czas na zmiany”

Całkowity koszt projektu: 3 171 939,71 zł

 • Dofinansowanie: 2 696 148,71 zł
 • Wkład własny Beneficjentów: 475 790,99 zł

Lider projektu: Miejski Ośrodek Społeczny w Alytusie

Partner: Miasto Ełk

Program Współpracy Interreg Litwa – Polska

Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej

Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa czterech ełckich podwórek:

 • teren przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18,
 • teren przy ul. Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gizewiusza 1,
 • teren przy ul. Gizewiusza 4-8,
 • teren przy ul. Wojska Polskiego 7 – 9.

W ramach zadania zostanie zatrudnionych 8 streetworkerów pracujących z młodzieżą. Zostaną przeprowadzone szkolenia dla wybranych kandydatów dla streetworkerów (Szkoła Streetworkingu dla uczestników wyłonionych w drodze naboru). W pierwszym etapie szkolenia przeprowadzony zostanie trening interpersonalny – wyjazdowy (5-dniowy-Ełk) a następnie sesje treningowe. Szkolenie składać się będzie z 6 sesji treningowych: 3-Ełk, 3-Alytus.

W ramach projektu będą realizowane 4 mini projekty zrealizowane na podwórkach przez mieszkańców, dzieci i młodzież na rzecz podwórek i ożywienia przestrzeni pod opieką streetworkera zaangażowanego w projekt.

Zostanie zakupiony sprzęt, materiały i rekwizyty, narzędzia do mini projektów oraz działania animacyjne i promocja projektu.

W ramach projektu zostaną zorganizowane obozy dla dzieci i młodzieży w Ełku i Alytusie (ok. 60 uczestników).

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 2 158 346,44 zł

 • Kwota dofinasowania: 1 834 594,44 zł
 • Wkład własny: 323 752 zł

Całkowita wartość projektu po stronie Alytusa: 1 013 593,27 zł

 • Kwota dofinasowania: 861 554,27 zł
 • Wkład własny: 152 038,99 zł

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. - marzec 2018 r.

Kwota w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na realizację 29 projektów wynosi prawie 20 milionów euro.

 

Program INTERREG Litwa - Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013. Obecny Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionie poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru Programu.